مشخصات مدرس
عماد کوشا

مدرس و برگزار کننده
تحلیل و ترید در بازارهای مالی -

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.


مدرسان