عماد کوشا

مدرس و برگزار کننده
عماد کوشا

تخصص ها: تحلیل و ترید در بازارهای مالی -

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

عماد کوشا
مدرس و برگزار کننده