جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/6/8

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1400/6/15

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1400/6/22

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1400/6/29

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1400/7/5

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1400/7/12

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1400/7/19

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1400/7/26

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1400/8/3

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1400/8/10

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

11

تاریخ جلسه :

1400/8/17

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

12

تاریخ جلسه :

1400/8/24

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

13

تاریخ جلسه :

1400/9/1

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

14

تاریخ جلسه :

1400/9/8

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

15

تاریخ جلسه :

1400/9/15

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

16

تاریخ جلسه :

1400/9/22

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی

جلسه :

17

تاریخ جلسه :

1400/9/29

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

عماد کوشا
سید سعید عارفی