جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/4/2

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1400/4/5

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1400/4/6

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1400/4/7

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1400/4/8

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1400/4/9

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1400/4/12

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1400/4/13

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1400/4/14

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1400/4/15

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

11

تاریخ جلسه :

1400/4/16

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

12

تاریخ جلسه :

1400/4/19

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

13

تاریخ جلسه :

1400/4/20

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

14

تاریخ جلسه :

1400/4/21

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

15

تاریخ جلسه :

1400/4/22

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

16

تاریخ جلسه :

1400/4/23

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

17

تاریخ جلسه :

1400/4/26

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

18

تاریخ جلسه :

1400/4/27

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

19

تاریخ جلسه :

1400/4/28

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

20

تاریخ جلسه :

1400/4/29

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

21

تاریخ جلسه :

1400/4/30

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

عماد کوشا