جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/9/20

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/9/27

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/10/4

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/10/11

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1399/10/18

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

عماد کوشا