جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/9/17

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

سید سعید عارفی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/9/24

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

سید سعید عارفی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/10/1

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

سید سعید عارفی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/10/8

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

سید سعید عارفی