جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/9/20

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/9/27

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

عماد کوشا