جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/22

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

رضا حسینی