جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/24

زمان شروع :

14:30

زمان پایان :

18:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/8/1

زمان شروع :

14:30

زمان پایان :

18:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/8/8

زمان شروع :

14:30

زمان پایان :

18:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/8/15

زمان شروع :

14:30

زمان پایان :

18:00

مدرسان :

عماد کوشا