جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/3

زمان شروع :

09:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

رضا حسینی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/7/10

زمان شروع :

09:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

رضا حسینی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/7/17

زمان شروع :

09:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

رضا حسینی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/7/24

زمان شروع :

09:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

رضا حسینی

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1399/8/1

زمان شروع :

09:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

رضا حسینی