جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/6/23

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/6/30

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/7/6

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/7/13

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1399/7/20

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1399/7/27

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

عماد کوشا