جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/6/19

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

کمال علی حسینی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/6/26

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

کمال علی حسینی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/7/2

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

کمال علی حسینی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/7/9

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

کمال علی حسینی

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1399/7/16

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

کمال علی حسینی