جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/5/22

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/5/29

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

عماد کوشا