جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/11/28

زمان شروع :

16:30

زمان پایان :

17:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/11/28

زمان شروع :

17:30

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1398/11/28

زمان شروع :

18:45

زمان پایان :

19:45

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1398/11/28

زمان شروع :

19:45

زمان پایان :

20:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1398/12/5

زمان شروع :

16:30

زمان پایان :

17:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1398/12/5

زمان شروع :

17:30

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1398/12/5

زمان شروع :

18:45

زمان پایان :

19:45

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1398/12/5

زمان شروع :

19:45

زمان پایان :

20:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1398/12/12

زمان شروع :

16:30

زمان پایان :

17:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1398/12/12

زمان شروع :

17:30

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

11

تاریخ جلسه :

1398/12/12

زمان شروع :

18:45

زمان پایان :

19:45

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

12

تاریخ جلسه :

1398/12/12

زمان شروع :

19:45

زمان پایان :

20:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

13

تاریخ جلسه :

1398/12/19

زمان شروع :

16:30

زمان پایان :

17:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

14

تاریخ جلسه :

1398/12/19

زمان شروع :

17:30

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

15

تاریخ جلسه :

1398/11/28

زمان شروع :

18:45

زمان پایان :

19:45

مدرسان :

عماد کوشا

جلسه :

16

تاریخ جلسه :

1398/12/19

زمان شروع :

19:45

زمان پایان :

20:30

مدرسان :

عماد کوشا