دوره ها
تاریخ شروع: 1399/1/28 دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته ( آنلاین )

تاریخ شروع: 1398/11/30 final test

تاریخ شروع: 1398/12/1 دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)

16 ساعت طی 4 جلسه

تاریخ شروع: 1398/12/1 دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)

16 ساعت طی 4 جلسه 4 ساعته

تاریخ شروع: 1398/11/28 دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (آنلاین)

16 ساعت آموزش و تمرین طی چهار جلسه

تاریخ شروع: 1398/11/28 دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (حضوری)

16 ساعت آموزش و تمرین طی چهار جلسه

تاریخ شروع: 1398/11/30 دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (آنلاین)

22 ساعت آموزش طی 6 جلسه شامل 6 ساعت تمرین کارگاهی و رفع اشکال به کمک شبیه سازی بازار

تاریخ شروع: 1398/11/30 دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (حضوری)

22 ساعت آموزش طی شش جلسه شامل 6 ساعت آموزش کارگاهی و رفع اشکال به کمک شبیه سازی بازار

تاریخ شروع: 1398/11/20 test