دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته ( آنلاین )

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/1/28
تاریخ شروع دوره : 1399/1/28
تاریخ پایان دوره : 1399/1/28
نوع دوره : دوره آنلاین
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته ( آنلاین )
مدرسان