• تصویر 1
 • تصویر 2
 • تصویر 3

دوره های آموزشی

 • final test
  final test

  تاریخ شروع: 1398/11/30
  دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/12/1
  دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)

  تاریخ شروع: 1398/12/1
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (آنلاین)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/11/28
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (آنلاین)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/11/30
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (حضوری)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (حضوری)

  تاریخ شروع: 1398/11/30
 • دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/12/1
  دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)

  تاریخ شروع: 1398/12/1
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (آنلاین)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/11/28
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (آنلاین)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (آنلاین)

  تاریخ شروع: 1398/11/30
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (حضوری)
  دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (حضوری)

  تاریخ شروع: 1398/11/30
 • final test
  final test

  تاریخ شروع: 1398/11/30

مدرسان

اخبار و بلاگ